Twitter

stavka jutri. a jaz prav razumem. ucitelji so v solah, sam ni pouka – v smislu kontrolk, predavanj, itd…

stavka jutri. a jaz prav razumem. ucitelji so v solah, sam ni pouka – v smislu kontrolk, predavanj, itd…